شهیاد محمدنیا

مربی دانشکده علوم انسانی


نام: شهیاد محمدنیا
دانشکده: علوم انسانی
گروه: زبان انگلیسی
مرتبه علمی: مربی
آدرس ایمیل: M o h a m m a d n i a . S @ i a u n s . a c . i r
آدرس: - کدپستی: 4651141433

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
کارشناسی ارشد
آموزش زبان
علوم تحقیقات اصفهان دانشجوی دکتری
ایران
1384
کارشناسی
مترجمی زبان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
ایران
1376

مقالات علمی 2 مقاله

Title
Authors
Publication Date
the sociolinguistic study of Marivan islamic union Election papers
shahyad mohammadnia
2/1/2013
Conference
Journal
switzerland research park journal
Volume
102
Issue
Pages
Publisher
Description
Effect of Written Corrective Feedback With/Without Revision on Perception of Past/Present Perfect Tenses
Shahyad Mohammadnia-Afruzi, Mehdi Vaez-Dalili, Bahram Hadian
2/2/2021
Conference
Journal
International Journal of Foreign Language Teaching & Research
Volume
9
Issue
35
Pages
39-52
Publisher
Islamic Azad University, Najaf Abad Branch
Description

جوایز و افتخارات 1 عنوان

عنوان
سال
نقش روانشناختی سازه های بلافصل و ارتباط آن با مهارت خواندن -علامه طباطبائی
1386

تالیف و ترجمه 1 عنوان

عنوان
ناشر
سال
نوع اثر
A general english textbook for university students
چالوس زبانسرای پویا
1392
تالیف

تحقیقات 2 تحقیق

عنوان
on the notion of psychological reality of immediate constituent structure
تبیین حقوق شهروندی در فراسوی دین،فرهنگ و تاریخ دانشگاه آزاد اسلامیواحد نوشهر 1394